Subsidie verwijderen asbestdaken per 1 januari 2016

De landelijke subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Het verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016–2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016–2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald.

Voor de landelijke subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. In 2016 is het subsidiebudget tien miljoen euro. Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Waarom is alleen gekozen voor subsidie het verwijderen van asbestdaken en niet voor andere asbesttoepassingen?

Het verbod en de subsidieregeling zit uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dit is de meest schadelijke toepassing voor de volksgezondheid.

Wat valt er onder de omschrijving van een asbestdak?
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Waarom is gekozen voor de ondergrens van meer dan 35 m2 geïnventariseerd asbestdak om voor subsidie in aanmerking te komen?
Er is een ondergrens van 35 m² geïnventariseerd asbestdak omdat deze grens samenvalt met de eis om vanaf 35 m² de verwijdering uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?
De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 m², en kan zowel door particulieren als (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden worden aangevraagd. Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Voorwaarden

  • Per vierkante meter bedraagt de subsidie € 4,50.
  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
  • De verwijdering van het asbestdak moet op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 voltooid zijn door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m² komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m² of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m² ligt.
  • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na het daadwerkelijk verwijderen van het asbestdak.
  • Aanvrager moet het subsidiebedrag eerst zelf voorschieten.
  • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Mag ik het asbest zelf verwijderen en afvoeren?
Een particulier mag maximaal 35 m² asbest(dak) dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. De gemeente kan u informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. Het verwijderen van meer dan 35 m² asbest moet in alle gevallen worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Doet u dat niet, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.

Wanneer moet ik mijn aanvraag uiterlijk indienen?
U hebt zes maanden de tijd om na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak uw aanvraag in te dienen bij RVO.nl. Als de verwijdering van het dak dus meerdere dagen in beslag heeft genomen moet u de laatste dag(voltooiing) van deze werkzaamheden aanhouden. Subsidieverdeling gaat op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Een aanvraag voor subsidie wordt vanaf 4 januari 2016 9.00 uur en uiterlijk op 31 december 2019 17.00 uur ingediend bij de RVO, met gebruikmaking van een digitaal formulier dat via het eLoket beschikbaar is op de website van RVO. Particulieren loggen in via de eigen DigiD. Ondernemers, non-profit instellingen en overheden hebben een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Vraag dit aan op de website van eHerkenning.

Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag tijdig indien en het budget voor dat jaar is uitgeput?
Als u een subsidieaanvraag tijdig indient en op dat moment is het budget uitgeput dan zal uw subsidieaanvraag doorschuiven naar het volgende jaar. De aanvraag wordt dan gezien als ontvangen op de datum 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. In het nieuwe kalenderjaar wordt een nieuw budget gepubliceerd. Let u erop dat als het budget is uitgeput u altijd een subsidieaanvraag moet indienen binnen zes maanden na de datum van voltooiing van de verwijdering van het asbestdak.

Einde regeling
De regeling geldt voor een periode van vier jaar en vervalt op 1 januari 2020. Zij blijft uiteraard van toepassing op de afhandeling van de vóór dat tijdstip ontvangen subsidieaanvragen, tenzij het totale beschikbare bedrag aan subsidie in 2019 al op enig moment is uitgeput.

Meer informatie
www.RVO.nl of (088) 0424242. Daar vindt u ook de volledige beschrijving van de subsidieregeling.

Cookieinstellingen