Veranderingen zorg De Wolden

Foto: MJ Jonkers

Afschaffing Wtcg en CER

Het rijk heeft in 2014 besloten om met terugwerkende kracht (met ingang van 1 januari 2014) de Wtcg en de CER af te schaffen. Wtcg = Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
CER  = Compensatie Eigen Risico

Wtcg

Waar stond de Wtcg voor? Mensen met een chronische ziekte of een handicap krijgen via de Wtcg een algemene tegemoetkoming voor extra kosten die te maken hebben met hun aandoening. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) beoordeelt aan de hand van inkomen, leeftijd en zorggebruik of de inwoner recht heeft op de tegemoetkoming en betaalt deze automatisch uit. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van leeftijd, zorggebruik en sinds 2012 inkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hoge en lage tegemoetkoming voor mensen jonger dan 65 en vanaf 65 jaar en ouder. De Wtcg-tegemoetkoming wordt achteraf uitgekeerd. Dit betekent dat eind 2014 de tegemoetkoming over 2013 is uitgekeerd. En door de afschaffing is dit gelijk ook de laatste keer.

CER

Waar stond de CER voor? Wie zorg ontvangt, moet vaak elk jaar het volledige eigen risico van de zorgverzekering betalen. In het bijzonder mensen met een chronische ziekte of beperking. Het rijk compenseerde inwoners die dit aangaat, daarvoor via de zogeheten CER-regeling. Deze regeling staat los van de algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg en is niet inkomensafhankelijk en bedraagt €99,– per jaar (2013). De laatste betaling was in 2013. En door de afschaffing is dit gelijk ook de laatste keer.

Nieuwe regeling voor in de plaats van Wtcg en CER

De regering wil met de afschaffing van de Wtcg en CER een betere vorm van ondersteuning voor inwoners regelen. Dit in de vorm van de fiscale regeling ‘specifieke zorgkosten’. Daarnaast kunnen gemeenten beter maatwerk bieden voor de ondersteuning van mensen met een chronische ziekte en/of handicap. Dit laatste omdat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van haar inwoners. Iedere gemeente heeft beleidsvrijheid bij het inzetten van de middelen binnen het sociaal domein. Niet afzonderlijke regelingen en voorzieningen staan centraal, maar de persoonlijke behoefte aan zorg en ondersteuning.

WMO neemt het over

De regering heeft bij het wetsvoorstel tot afschaffing Wtcg en CER voorgesteld om gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) financiële tegemoetkomingen te verstrekken aan personen met chronische ziekte en/of beperking die aannemelijke meerkosten hebben. De gemeenteraad bepaalt in de verordening of en zo ja in welke gevallen en in welke mate het college een tegemoetkoming dient te verstrekken. De gemeentelijke tegemoetkoming vanuit de Wmo kan ook worden gegeven aan personen met een inkomen boven het netto sociaal minimum. Het is dus aan de gemeenteraad om hier ook inkomenscriteria te benoemen.

Zomer 2015 nieuwe regeling

Van het geld dat het rijk bezuinigt door de CER-regeling af te schaffen, gaat een deel naar de gemeente. Met dat geld moet de gemeente een nieuwe regeling maken. Het streven is om in het eerste kwartaal 2015 een nieuwe concept-regeling te ontwikkelen en die aan de gemeenteraad voor te leggen. Voor de zomervakantie 2015 moet er dan een nieuwe regeling zijn vastgesteld. Bij de ontwikkeling van een nieuwe regeling worden ook de Wmo-raad en de Adviesraad Sociaal Beleid betrokken. In december 2014 heeft de gemeente de belanghebbenden geïnformeerd over deze regelingen. Alle rechthebbenden van de CER in 2014 hebben een brief hebben gehad van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daarbij zat een antwoordkaartje waarmee  toestemming kon worden gegeven aan het CAK om de persoonlijk gegevens ter beschikking te stellen van de gemeente. Heeft u een antwoordkaartje ingediend bij het CAK? Dan krijg u in 2015 persoonlijk bericht zodra er een nieuwe regeling is.

Meer informatie

Heeft u als inwoner of aanbieder van zorg nog vragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

• Bellen via T. 14 0528.
• Mail: sociaaldomein@dewolden.nl.
• Websites: www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.dezorgverandertmee.nl.

 

Cookieinstellingen